THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ năm, 25-07-2024
24-07-2024 455 | 80 TRÚNG 3C: 455 | TRÚNG SL: 80X2
23-07-2024 363 | 45 TRƯỢT | TRƯỢT
22-07-2024 296 | 12 TRÚNG 3C: 296 | TRÚNG SL: 12
21-07-2024 191 | 94 TRƯỢT | TRƯỢT
20-07-2024 892 | 17 TRƯỢT | TRƯỢT
19-07-2024 878 | 24 TRƯỢT | TRÚNG SL: 24X2
18-07-2024 559 | 41 TRÚNG 3C: 559 | TRƯỢT
17-07-2024 959 | 85 TRÚNG 3C: 959 | TRÚNG SL: 85X2
16-07-2024 486 | 12 TRƯỢT | TRÚNG SL: 12X2
15-07-2024 030 | 83 TRÚNG 3C: 030 | TRƯỢT
14-07-2024 708 | 30 TRƯỢT | TRƯỢT
13-07-2024 060 | 85 TRÚNG 3C: 060 | TRƯỢT
12-07-2024 619 | 65 TRÚNG 3C: 619 | TRƯỢT
11-07-2024 323 | 22 TRÚNG 3C: 323 | TRƯỢT
10-07-2024 993 | 16 TRƯỢT | TRÚNG SL: 16X2
09-07-2024 476 | 83 TRƯỢT | TRƯỢT