THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ năm, 28-10-2021
27-10-2021 56 | 50 TRƯỢT | TRƯỢT
26-10-2021 09 | 19 TRÚNG ĐỀ: 09 | TRÚNG SL: 19X2
25-10-2021 54 | 31 TRÚNG ĐỀ: 54X2 | TRÚNG SL: 31
24-10-2021 17 | 48 TRÚNG ĐỀ: 17 | TRƯỢT
23-10-2021 25 | 06 TRÚNG ĐỀ: 25 | TRÚNG SL: 06
22-10-2021 37 | 06 TRƯỢT | TRÚNG SL: 06
21-10-2021 88 | 20 TRÚNG ĐỀ: 88 | TRÚNG SL: 20X2
20-10-2021 49 | 29 TRÚNG ĐỀ: 49 | TRÚNG SL: 29X2
19-10-2021 57 | 23 TRƯỢT | TRÚNG SL: 23X2
18-10-2021 08 | 70 TRƯỢT | TRÚNG SL: 70X2
17-10-2021 40 | 94 TRÚNG ĐỀ: 40 | TRƯỢT
16-10-2021 67 | 33 TRÚNG ĐỀ: 67 | TRƯỢT
15-10-2021 18 | 48 TRÚNG ĐỀ: 18 | TRÚNG SL: 48X2
14-10-2021 19 | 43 TRÚNG ĐỀ: 19 | TRƯỢT
13-10-2021 22 | 13 TRÚNG ĐỀ: 22 | TRÚNG SL: 13X2
12-10-2021 18 | 16 TRÚNG ĐỀ: 18 | TRƯỢT