THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ năm, 28-10-2021
27-10-2021 60 | 26 11 TRÚNG SL: 60X2 | TRÚNG LÔ: 11
26-10-2021 09 | 23 83 TRÚNG SL: 09 | TRÚNG XIÊN 2: 23 83
25-10-2021 11 | 26 76 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 26 76
24-10-2021 68 | 27 74 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 74
23-10-2021 24 | 50 90 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 50 90
22-10-2021 05 | 64 61 TRÚNG SL: 05X2 | TRÚNG LÔ: 61
21-10-2021 10 | 42 26 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 42 26
20-10-2021 39 | 11 86 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 11
19-10-2021 34 | 01 11 TRÚNG SL: 34 | TRÚNG LÔ: 01
18-10-2021 80 | 33 24 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 33
17-10-2021 93 | 13 06 TRÚNG SL: 93X2 | TRÚNG XIÊN 2: 13X2 06
16-10-2021 13 | 63 93 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 63 93
15-10-2021 59 | 35 46 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 35
14-10-2021 54 | 54 66 TRÚNG SL: 54 | TRÚNG LÔ: 54
13-10-2021 13 | 80 15 TRÚNG SL: 13X2 | TRƯỢT
12-10-2021 26 | 94 20 TRÚNG SL: 26X2 | TRÚNG XIÊN 2: 94 20