THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP ĐỀ KẾT QUẢ
Thứ năm, 28-10-2021
27-10-2021 46 TRÚNG SVIP ĐỀ: 46X2
26-10-2021 09 TRÚNG SVIP ĐỀ: 09
25-10-2021 53 TRƯỢT
24-10-2021 17 TRÚNG SVIP ĐỀ: 17
23-10-2021 36 TRÚNG LÔ: 36
22-10-2021 29 TRÚNG LÔ: 29
21-10-2021 87 TRƯỢT
20-10-2021 49 TRÚNG SVIP ĐỀ: 49
19-10-2021 47 TRÚNG SVIP ĐỀ: 47
18-10-2021 09 TRÚNG SVIP ĐỀ: 09X2
17-10-2021 40 TRÚNG SVIP ĐỀ: 40
16-10-2021 77 TRƯỢT
15-10-2021 28 TRƯỢT
14-10-2021 19 TRÚNG SVIP ĐỀ: 19
13-10-2021 32 TRÚNG LÔ: 32
12-10-2021 18 TRÚNG SVIP ĐỀ: 18